FAQs Complain Problems

समाचार

गण्डकी गा.पा.कार्यालयको आ.ब ०७६/०७७ को अनुमानित आय व्ययको प्रक्षेपण निम्नानुसार हुने र कार्यालय संचालन ,वडागत योजना, बिषयगत शाखा कार्यालयहरु , गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरु,संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम शिर्षकका विवरणहरु

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: